ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő
Adatkezelő neve: HARMÓNIA ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA (továbbiakban Intézmény)
Adatkezelő elérhetősége: 2225 Üllő, Pesti út 53.
Adatkezelő képviselő: Pálné Mezei Márta
Adatkezelő képviselőjének elérhetősége: 06-30-792-9018, mhkismeze@gmail.com
Adatkezelő fenntartójának neve, elérhetősége: Monori Tankerületi Központ, 2200 Monor Petőfi utca 28.
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Kozma Gergely e.v. 52286010 Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász
Elérhetőség: www.adatorom.hu  E-mail: info@adatorom.hu Telefon: +36303889943

2. Az adatkezelés tartalma, célja: Intézmény által szervezett valamennyi (kötelező és választható) rendezvényen, eseményen a személyes adat jogosultjáról állókép, mozgókép vagy hanganyag rögzítése, kezelése, nyilvánosság számára hozzáférhető módon történő közzététele (iskolai honlap, tankerületi honlap, Intézményi facebook oldal, Üllő város honlapja, Üllő város facebook oldalai) az Intézmény által szervezett
rendezvény, esemény megörökítése és népszerűsítése céljából.

3. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adat jogosultja vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása.

4. A személyes adat tárolásának időtartama: 3 év (ezt követően archiválásra kerül)

5. A személyes adat jogosultját megillető jogok: a személyes adat jogosultját vagy törvényes képviselőjét az alábbi jogok illetik meg az Intézmény adatkezelése vonatkozásában:
a) tájékoztatáshoz való jog;
a) helyesbítéshez való jog;
b) elfeledtetéshez való jog;
c) adatkezelés korlátozásához való jog;
d) adathordozhatósághoz való jog;
e) tiltakozáshoz való jog.

6. Hozzájárulás visszavonása: Személyes adat jogosultja jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja írásban (Cím:2225 Üllő, Pesti út 53.), ilyen esetben az Intézmény a kapcsolódó személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni, vagy azt felismerhetetlenné tenni köteles. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Jogorvoslati lehetőségek: amennyiben a személyes adat jogosultja, illetve törvényes képviselője a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Intézmény megsérti az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogai védelme
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Részletesen itt olvasható: Adatkezelési szabályzat – 2020.

Adatlap a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló  2011. évi CXII törvény 30 § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez.>>

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu